Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad. 

Op deze pagina willen we algemene informatie geven en vertellen over onze activiteiten. Gedurende het schooljaar zal deze verder gevuld worden.

De ouderraad in het kort

De ouderraad bestaat alleen uit ouders. Wij vergaderen een zestal keer per jaar in aanwezigheid van enkele leerkrachten. Eén keer per jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarop rekening en verantwoording wordt afgelegd van alle activiteiten aan alle ouders. Op dat moment wordt ook de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. 

Leden van de ouderraad houden zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt mede de schoolreisjes, feesten, en spelendag(en) voor, of helpt bij de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt alles in overleg met de leerkrachten.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt dus aanwezig zijn, zonder dat je lid bent van de ouderraad. Indien je aanwezig wil zijn dient dat uiterlijk drie dagen van te voren bekend gemaakt worden bij de ouderraad d.m.v. het sturen van een email.

 

Taken van de ouderraad

• (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de sportdag

• het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad

• het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage

• het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school

• het betrekken van ouders bij school

 

Financiële bijdrage 2021/2022

Wij hanteren ook dit schooljaar het bedrag, vastgesteld door de Medezeggenschapsraad, van € 15,00 per kind.

 

Wil je helpen? Graag!

Je kunt je altijd aanmelden bij de ouderraad als je actief wilt worden op school. Meestal hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersbrigadier zijn of helpen bij activiteiten als spelendag en kerstviering. Je kunt altijd één van ons aanspreken maar een mail sturen kan natuurlijk ook. 

 

Ons mailadres: 

orwillibrordus@gmail.com

 

Samenstelling van de ouderraad

In de ouderraad zitten momenteel 10 ouders. Die ouders worden gekozen tijdens openbare verkiezingen voor een periode van 3 jaar.

Gedurende het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden zitting in de raad:

Teerske Swagemakers (voorzitter)

Kirsten Nijman - penningmeester

Debby Stevens - de Bruijn - secretaris

Eveline Duijnkerke - Raes

Dorine Verplanke - Herrewegh

Mieke van Schilt

Johnny van der Poel

Lars van den Nagel